ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายพร   คำขม ครูใหญ่ 2466
2. นายเชี้ยง   เชื้อสุวรรณ ครูใหญ่ -
3. นายขัน   สว่างโลก ครูใหญ่ 2469-2469
4. นายวิฑูรย์   บุษหมั่น ครูใหญ่ 2471-2471
5. นายเหลือ   เปลี่ยนขำ ครูใหญ่ 2471-2508
6. นายถวิล   ภักดี ครูใหญ่ 2508-2508
7. นายธำรงศักดิ์  อุณยเกียรติ ครูใหญ่ 2509-2511
8. นายสงวน   เต็มปรีชา ครูใหญ่ 2511-2512
9. นายสุเทพ   ศรีเพ็ชรพันธุ์ อาจารย์ใหญ่ 2512-2526
10. นายพิทักษ์   อุณยเกียรติ อาจารย์ใหญ่ 2526-2529
11. นายอำพล   บุญปาน อาจารย์ใหญ่ 2529-2532
12. นายสมบัติ   ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการ 2533-2547
13. นางพนัชกร   แก้ววิมล ผู้อำนวยการ 2547-ปัจจุบัน
Visitors: 683