บุคลากร

 

ชื่อ สกุล

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

 นางพนัชกร แก้ววิมล ค.ศ.๓  ศษ.ม.   บริหารการศึกษา
 นางถนอม หลีล้วน ค.ศ.๒  ค.บ.  ภาษาอังกฤษ 
 นางลำยวง ฉัตรพุฒิชัย ค.ศ.๓  ส.ส.บ.   ส่งเสริมการเกษตร
 นางนิตยา แสงนาค ค.ศ.๓  ค.บ.  สังคมศึกษา 
 นางวรรฒนี อินทร์ประทับ ค.ศ.๒   กศ.บ  สังคมศึกษา
 นางวรรณา ศรีเพ็ชรพันธุ์ ค.ศ.๓  ศษ.บ.  ประถมศึกษา 
 นางทิวาพร อุณยเกียรติ ค.ศ.๓  ศษ.ม.  หลักสูตรฯ 
 นายสรวิศ สุวรรณนาค ครูผู้ช่วย  ค.บ.   คณิตศาสตร์
       
    • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งเมื่อวัน...
Visitors: 683